CONSULTING FROM 360° PERSPECTIVE

Kto sme

Sme skupina nezávislých podnikateľských expertov a IT konzultantov z rôznych odvetvì a špecializáciì s medzinárodnými skúsenosťami v renomovaných konzultačných spoločnostiach. Sme zvyknutì pracovať v komplexných dodávateľských modeloch, napätých termìnoch či rozpočtoch. Pôsobìme na voľnej nohe avšak pod jednou strechou. Táto flexibilná štruktúra nám umožňuje vyskladať ten správny výkonný tìm podľa potrieb zákaznìka a charakteru projektu.

Čo ponúkame

Poskytujeme profesionálne poradenské a implementačné služby so zameranìm na analyticko-konzultačnú činnosť, grantové poradenstvo a riadenie komplexných projektov, dizajn, vývoj a správu podnikových a manažérskych systémov, webových i mobilných aplikáciì a outsourcing IT služieb.

Poskytujeme široké spektrum služieb a flexibilné modely spolupráce v segmente IKT vrátane outsourcingu, body shopu, team leasingu a projektovej práce prostrednìctvom využitia jazykovo a technologicky zdatných lokálnych a hlavne preverených IT odbornìkov.

Staviame nielen na viacročných skúsenostiach našich konzultantov s poskytovanìm služieb v segmente IKT na stredoeurópskom trhu, ale aj silnej synergii a rýchlej výmene informáciì v rámci skupiny partnerských organizáciì - zdieľanì skupinového know-how. Vybudovali sme si kvalitné zázemie špecialistov a konzultantov, ktorì sú zárukou odborne prevedenej práce.

V rámci služieb prenájmu IT expertov pokrývame širokú škálu odvetvì a to od oblasti telekomunikáciì, cez oblasti energetiky, finančných služieb, dopravy, verejného sektoru a softvérového vývoja.

Služby

Poskytujeme komplexné služby, od malých až po veľké a zložité projekty, pre organizácie verejného aj súkromného sektora na celom Slovensku. Kvalita a portfólio našich služieb umožňujú rýchlu, efektìvnu a úspešnú realizáciu projektov a prispievajú tak k rýchlej návratnosti investìciì.

Grantové poradenstvo

Poradenstvo zamerané na zìskanie grantov a dotáciì z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, grantových schém, štátnej pomoci, dotáciì ministerstiev a bilaterálnych donorských programov.

Naši konzultanti poskytujú najširšiu škálu služieb začìnajúcu poradenstvom pri čiastkových aspektoch procesu žiadosti o grant, cez vypracovanie jednotlivých častì projektu až po komplexné spracovanie projektu „na kľúč". Je na rozhodnutì klienta, aký rozsah spolupráce si zvolì.

V rámci poradenských služieb poskytujeme:

 • Konzultácie pri výbere zdroja financovania projektov
 • Finančné analýzy, podnikateľské a marketingové plány
 • Vyhľadávanie partnerských organizáciì pre žiadateľov
 • Prìprava žiadostì a súvisiacej dokumentácie pre žiadateľov

Podnikateľské poradenstvo

Od stratégie k prevádzke. Od biznisu po IT. Od malého projektu po veľké programy. Sme pripravenì pomôcť pri realizácii obchodnej stratégie a procese zmeny podnikateľských procesov organizácie s využitìm moderných technológiì.

Našou snahou je prejsť cez pozìciu externého poradcu k dlhodobej a na budúcnosť sa orientujúcej úzkej spolupráci, kde práve naši odbornìci v spoločných tìmoch s našimi zákaznìkmi definujú strategické aj operatìvne ciele a prostrednìctvom zvolených stratégiì pomáhajú klientom napĺňať ich vìzie.

V rámci poradenských služieb pokrývame najmä tieto oblasti:

 • Biznis stratégia a architektúra
 • Biznis analýzy, modely a prìpadové štúdie
 • Optimalizácia podnikových procesov
 • Riadenie podnikovej výkonnosti
 • Biznis Inteligence

IKT Poradenstvo

Pomáhame zákaznìkom pri transformácii IT riešenì, podporujeme klientov pri zìskavanì maximálnej hodnoty z existujúcich systémov a nových investìciì. Naši odbornìci majú skúsenosti ako s legacy tak aj modernými technológiami.

špecializujeme sa na pomoc organizáciám, kde spolutvorìme vìziu smerovania IT pomocou vhodných nástrojov, architektúr, procesov, použìvaných štandardov, kooperujúcich vendorov apod.

V rámci poradenských služieb zastrešujeme tieto témy:

 • IT Stratégia
 • IT Architektúra a Dizajn
 • IT Bezpečnosť
 • Testovanie
 • Big data

Riadenie projektov a programov

Poskytujeme služby projektového riadenia individuálne prispôsobené potrebám vašej spoločnosti pri realizácii vašich podnikateľských cieľov a zámerov.

Posúdime vaše plánované projekty a navrhneme vám: optimálnu organizačnú štruktúru projektu, definìciu projektových rolì a požadovanú kvalifikáciu personálu, efektìvne využitie ľudských kapacìt a technických zdrojov, realizovateľný projektový plán, plán monitoringu a merania kvality projektu a procedúry riadenia rizìk. Odriadime vaše projekty v odbornom a projektovom kontexte a v prìpade potreby poskytneme programové riadenie všetkých prebiehajúcich projektov využijúc ich vzájomné synergie. Projekty riadime podľa svetovo uznávaných metodológiì PMI, IPMA, PRINCE2.

V rámci poradenských služieb zastrešujeme tieto témy:

 • Projektové metodológie a štandardy
 • Služby projektového a programového manažéra
 • Služby projektovej kancelárie (PMO)
 • Nezávislý dohľad nad kvalitou projektu (QA)
 • Externý projektový a finančný manažment projektov financovaných z prostriedkov EU

Behaviorálne inovácie

Poskytujeme behaviorálne inovácie. Náš behaviorálny inovačný prìstup je založený na porozumenì, identifikovanì toho, aké bariéry blokujú očakávaný výsledok a ako pracovať na ich prekonanì, aby mohli vzniknúť inovačné prìležitosti.

Inovácia nie je vynález. Vynález je všeobecne produkt alebo proces a niečo, čo vidìte. Inovácia je iná. Ak chceme inovovať, musìme sa opýtať, prečo niekto niečo robì, skôr ako to, čo robì. Musìme navrhnúť s úmyslom ovplyvniť alebo presvedčiť a potom priniesť výsledok, ktorý je zmysluplný a zároveň merateľný pre zákaznìka alebo užìvateľa.

Prenájom IT expertov a outsourcing IT služieb

Poskytujeme široké spektrum služieb a flexibilné modely spolupráce v segmente IKT vrátane outsourcingu, body shopu, team leasingu a projektovej práce prostrednìctvom využitia jazykovo a technologicky zdatných lokálnych a hlavne preverených IT odbornìkov.

Staviame nielen na viacročných skúsenostiach našich konzultantov s poskytovanìm služieb v segmente IKT na stredoeurópskom trhu, ale aj silnej synergii a rýchlej výmene informáciì v rámci skupiny partnerských organizáciì - zdieľanì skupinového know-how. Vybudovali sme si kvalitné zázemie špecialistov a konzultantov, ktorì sú zárukou odborne prevedenej práce.

V rámci služieb prenájmu IT expertov pokrývame širokú škálu odvetvì a to od oblasti telekomunikáciì, cez oblasti energetiky, finančných služieb, dopravy, verejného sektoru a softvérového vývoja.

Partneri

Kontakt

3sixty consulting s.r.o.

Einsteinová 11
85101 Bratislava
Email:
Telephone: +421 904 94 94 94

Sìdlo spoločnosti:
Tabaková 1, 81107 Bratislava
IČO: 44532784
DIČ: 2022735374
IČ DPH: SK2022735374

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 6165
SWIFT: TATRSKBX

Kariéra

Hľadáme skúsených odbornìkov a absolventov v oblasti informačných technológiì z rôznych priemyselných odvetvì s preukázateľnými skúsenosťami, silnými schopnosťami riešiť problémy a vynikajúcimi interpersonálnymi zručnosťami.

Si študent alebo absolvent? Naša spoločnosť vnìma študentov ako jednu z najdôležitejšìch skupìn v rámci výberu zamestnancov. Hľadáme nového kolegu/kolegyňu do každej oblasti služieb, ktoré poskytujeme. Ponúkame výbornú pr-ležitosť na odborný a osobný rozvoj, zaujìmavú prácu na klientskych projektoch v mladom, dynamickom kolektìve a podporu pri maximálnom využìvanì prìležitostì, ktoré poskytujeme. Ponúkame možnosť zamestnania na trvalý alebo čiastočný pracovný pomer, rovnako možnosť práce na dohodu a popri škole.

Pošli nám svoj životopis a telefonický kontakt a my sa ti do 24 hod. ozveme.

Ste IT odbornìk? Máme záujem s vami spolupracovať. Ponúkame vám spoľahlivú spoluprácu a účasť na zaujìmavých projektoch. Sme dodávateľom IT kapacìt pre najväčšie tuzemské i zahraničné spoločnosti.

Pošlite nám linku na Váš LinkedIn profil, spolu s informáciami o vašej časovej a miestnej dostupnosti na potenciálne projekty s telefonickým a mailovým kontaktom.

Kontaktujte nás